PŘESTAVBA ÚZEMÍ VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V LIBERCI

kategorie_studie
rok_ 2011/2012

 

Oblast libereckého nádraží chápu jako bariéru, která rozděluje Liberec na dvě poloviny. Neprostupnost tohoto území je  zapříčiněna rychlostní komunikací a hlavně nákladovým a osobním  nádražím. V současné době se sice toto území dá překonat v několika místech, ale díky své nepřitažlivosti jsou tyto prostupy využívané velmi zřídka. Současná stav území totiž neumožňuje kvalitnější propojení obou částí Liberce. VÝCHODISKAV krajinná morfologii Liberce je velice obtížné najít lepší variantu, kudy by rychlostní koridory mohl vést. V projektu jsem proto ponechal rychlostní komunikace tam, kde je a svou pozornost jsem namířil k hledání dalších možných cest, které by zprůchodnily toto území a propojily obě části Liberce. 

INICIAČNÍ KROKY
Prvním nutný krokem pro zlepšení této situace by bylo přesunutí nákladního nádraží a překladiště do současných průmyslových zón. Tímto by se výrazně zredukoval počet kolejí nutných pro osobní dopravu a vzniklo by tak nově využitelné území s velkým ekonomickým potenciálem pro město Liberec.  V místě nádraží se totiž střetávají dvě pomyslné osy pohybu lidí (osa dynamická a osa klidová), a proto je toto území ideální pro ekonomický rozvoj města. Dalším žádoucím krokem by bylo dotvoření vnitřního městského okruhu a redukce sjezdů a nájezdů na rychlostní komunikaci. Návrh vychází z těchto výše zmíněných předpokladů. 

KONCEPT
Jelikož se na území krom staré budovy nádraží a několika přilehlých budov nenachází více historicky hodnotných budov, rozhodl jsem v návrhu zachovat pouze starou budovu nádraží. Jak jsem již uvedl, samotný návrh se především věnuje vytvářením nových spojnic obou částí města z pohledu motorové i nemotorové dopravy. Jelikož bych chtěl, aby v této oblasti vzniklo nové hlavní přestupní centrum, je důležité situovat do tohoto nového centra i ostatní funkce, které jsou dnes nešťastně umístěny v nákupních centrech na okraji města a odvádějí lidi z centra města. Zároveň je toto území vhodné i pro rozvoj jiných funkcí, jako například výzkum v oblasti nanotechnologií nebo „inkubátorů“ pro studenty a absolventy University, bydlení, administrativu atd. Množství záchytných parkovišť, které jsou součástí návrhu území, je také důležitým aspektem, který by v budoucnu mohl vést k výraznému oslabení osobní dopravy v historickém centru města, protože je zde ideální místo k přestupu na ostatní druhy městské i meziměstské dopravy.  Myslím si, že v současné době je potenciál tohoto místa silně nevyužit a tímto projektem jsem se pokusil ilustrovat možné řešení tohoto pro Liberec důležitého území.