ŽELEZNIČNÍ MUZEUM V PRAZE

kategorie_diplomový projekt
rok_2012/2013 

 

Cílem projektu je řešení stávajícího neuspokojivého stavu historicky chráněných objektů v areálu bývalého lokomotivového depa Masarykova nádraží pro funkci Železničního muzea Národního technického muzea v Praze. Dále řešení širších vazeb na struktury města a komunikačních tras v tomto území, které je dnes takřka neprostupné. V současné době jsou objekty značně zchátralé, a kromě chráněných objektů, se v areálu depa a dílen nachází množství slepých kolejí, parkovacích stání a dočasných objektů. Závažným problémem lokality je jeho destrukce dopravními stavbami severo-jižní magistrály a vítkovské estakády. Projekt počítá se zachováním obou dopravních staveb z důvodu jejich nutnosti v dopravním skeletu města. Kladem lokality je její poloha v blízkosti historického centra Prahy a návaznost na historickou stopu královské cesty.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Přítomnost severo-jižní magistrály a vítkovské estakády rozděluje řešené území na 3 části. A) Prostor bývalého depa s památkově chráněnými objekty. B) Městský prostor zakončující osu Hybernské ulice. C) Prostor ležící pod vítkovskou estakádou.Každý z těchto prostorů vyžaduje odlišný přístup. V prostoru budoucího Železničního muzea (A) jsou východiskem návrhu památkově chráněné objekty lokomotivového depa. V prostoru (B) je hlavním východiskem návrhu dotvoření městské struktury a napojení na novou cestu na Vítkov. V tomto prostoru navrhuji nový blok budov, jehož půdorysný tvar vychází z prodloužení uličních sítí ulic Hybernská a Opletalova a dále severo-jižní magistrály a kolejiště Masarykova nádraží. Nově navržený blok je otevřen směrem do Hybernské ulice a doplněn o vertikální budovu hostelu, která tvoří protiváhu Prašné bráně. V prostoru uvnitř bloku jsou zachovány původní kolejnice, které slouží jako lineární průvodce celým řešeným územím směrem k Vítkovu. Pro ostatní objekty v rámci tohoto bloku je předpokládána převažující administrativní funkce s komerčními prostory v parteru a pod celým prostorem vnitrobloku je předpokládáno podzemní parkoviště s dostatečnou kapacitou pro objekty, včetně návštěvníků Železničního muzea. V místě (C) je předpokladem vytvoření kvalitního veřejného prostoru s množstvím zeleně a městského mobiliáře akcentujícího původní kolejnice, remízy, přesuvny a točny. Všechny tři prostory spojuje zachovaná železnice, která vytváří lineární páteřní komunikaci skrze areál.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Principem řešení Železničního muzea je částečná demolice nevhodných přístaveb z období posledních let a doplnění stávajících, památkově chráněných, objektů depa novými objekty nutnými pro provoz muzea.1) Demolice administrativního objektu v blízkosti křižovatky U Bulhara, která nepodléhá památkové ochraně z důvodu uvolnění prostoru.2) Odstranění střešní konstrukce v části objektu vozového depa, z důvodu nižší výšky hřebene a nižšího sklonu než okolní střešní konstrukce.3) Doplnění administrativního objektu novým objektem zázemí, který respektuje rozměry a tvar administrativní budovy, ale s novou konstrukcí a fasádou. V tomto objektu budou situovány funkce nutné pro provoztéto části muzea.4) Vybudování nového objektu pro expozici kolejových vozidel, který vychází z tvaru a rozměru vozového depa a vytváří těsně vedle něj jeho kopii s novou konstrukcí a fasádou.5) Vybudování vertikální budovy hostelu, která vytvoří dominantu areálu Železničního muzea a nahradí zbořenou budovu v blízkosti křižovatky u Bulhara pro potřebu ubytování.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dispozičně jsou objekty řešeny dle požadavků Národního technického muzea na expozici pro potřeby Železničního muzea.Časové rozdělení a pracovní názvy jednotlivých částí expozice “Dvě století železnic’’:• “Velké dobrodružství” (do roku 1855)• “Železniční horečka” (2. pol. 50. let - 1. pol. 70. let 19. století)• “Zlatý věk” (2. pol. 70. let 19. století - počátek I. světové války 1914 (1918))• “Československé státní dráhy” (1918 - 1939)• “Ostře sledované vlaky” (1939 - 1945)• “Konec starých časů” (1945 - 60. léta 20. stol.)• “Novou silou” (konec 50. let - 90. léta 20. stol.)• “Železniční strojírna” (výběr strojů a artefaktů cca. od 60. let 19. stol do 40. let 20. stol.)• “Hala strojů” (výběr parních a dieselových strojů předváděných v chodu)Další prostory:Prodejna vstupenek s infocentrem, prodejna upomínkových předmětů, modelů, odborné literatury, šatna, sociální zařízení, restaurace, kavárna, multifunkční přednáškový, projekční a výstavní sál s kapacitou 250- 300 osob, zázemí pro zaměstnance, administrativní část s knihovnou, dětský svět.